Algemene Verkoopvoorwaarden Zakelijk Sail Event Partners C.V.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ‘ZAKELIJK’ SAIL EVENT PARTNERS C.V. 

Artikel 1: Definities
i. Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden ‘zakelijk’ van Sail Event Partners C.V.; 
ii. Evenement: Het nautisch evenement SAIL Amsterdam 2020; 
iii. Gasten: Alle natuurlijke personen die een Onderdeel van het Evenement bijwonen; 
iv. Onderdeel van het Evenement: Een door Sail Event Partners georganiseerd onderdeel van SAIL Amsterdam 2020, waaronder tevens zijn begrepen de hospitality arrangementen; 
v. Sail Event Partners: De commanditaire vennootschap Sail Event Partners C.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1021 KP) Amsterdam aan het Gedempt Hamerkanaal 257, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60968265; 
vi. Wederpartij: Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Sail Event Partners in enigerlei vorm, direct of indirect een overeenkomst aangaat. 
 
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, en overeenkomsten tussen Sail Event Partners en Wederpartij en op daaruit ontstane verbintenissen. 
2.2 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden om wat voor reden dan ook nietig is, vernietigd wordt of onafdwingbaar is, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De niet geldige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. 
 
Artikel 3: Inhoud overeenkomst 
3.1 Een overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van Sail Event Partners en Wederpartij en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen of uitlatingen van Sail Event Partners en Wederpartij. 
3.2 De kopjes gebruikt voor artikelen, paragrafen en inhoudsopgaven in een overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld als referentie en beogen niet de overeenkomst te interpreteren. 
3.3 Bijlagen bij een overeenkomst maken onlosmakelijk onderdeel uit van die overeenkomst. 
 
Artikel 4: Prijzen en betalingscondities
4.1 Alle tussen Sail Event Partners en Wederpartij overeengekomen prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen. 
4.2 Indien enige betaling niet tijdig plaatsvindt, is Wederpartij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Sail Event Partners is gerechtigd vanaf dat moment over het uitstaande bedrag een vertragingsrente te berekenen van één (1) procent per maand, dan wel de wettelijke rente als die hoger is. 
4.3 Wederpartij is niet bevoegd eenzijdig kortingen toe te passen op de door haar verschuldigde bedragen dan wel op enigerlei wijze de door haar verschuldigde bedragen te verrekenen met bedragen die zij, uit welke hoofde ook, van Sail Event Partners te vorderen heeft. 
 
Artikel 5: Verplichtingen Wederpartij
5.1 Wederpartij is gehouden overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, steeds volledig en onverkort in acht te nemen. 
5.2 Wederpartij dient de aanwijzingen en instructies van Sail Event Partners of door Sail Event Partners aangewezen personen steeds onverkort op te volgen. Wederpartij staat er voor in dat ook haar Gasten deze aanwijzingen en instructies onverkort opvolgen. 
5.3 Wederpartij is gehouden haar Gasten er op te wijzen, alsmede er op toe te zien, dat haar Gasten slechts handbagage van beperkte afmeting bij zich dragen op een afgesloten deel van het terrein van het Evenement. 
5.4 Wederpartij is gehouden haar Gasten er op te wijzen, alsmede er op toe te zien, dat haar Gasten geen verboden middelen of gevaarlijke stoffen (in de ruimste zin van het woord) bij zich dragen op een afgesloten deel van het terrein van het Evenement. 
5.5 Wederpartij is gehouden haar Gasten er op te wijzen, alsmede er op toe te zien, dat haar Gasten geen huisdieren meenemen op een afgesloten deel van het terrein van het evenement. 
5.6 Indien door Wederpartij of haar Gasten in strijd met enige aanwijzing of instructie wordt gehandeld, kan de toegang tot of een verder verblijf op of rond een Onderdeel van het Evenement aan Wederpartij en haar Gasten worden ontzegd. Sail Event Partners is in een dergelijk geval tevens gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 
5.7 Wederpartij heeft in geval van een ontzegging van de toegang dan wel ontbinding als bedoeld in artikel 5.6 geen aanspraak op restitutie van enig reeds betaald bedrag, noch anderszins op vergoeding van schade of kosten van welke aard dan ook. 
 
Artikel 6: Afgelasting en wijziging
6.1 Sail Event Partners is te allen tijde gerechtigd om het Evenement dan wel een Onderdeel van het Evenement vanwege overmacht af te gelasten. 
6.2 In geval het Evenement dan wel een Onderdeel van het Evenement op enig moment wordt afgelast als gevolg van overmacht, heeft Wederpartij enkel aanspraak op restitutie van door haar vooruit betaalde bedragen indien en voor zover die betalingen zien op prestaties op grond van de overeenkomst die door Sail Event Partners in het geheel niet zijn uitgevoerd. Iedere andere aanspraak, zoals op vergoeding van gederfde omzet of winst, schade, rente of kosten, is uitdrukkelijk uitgesloten. 
6.3 Sail Event Partners behoudt zich het recht voor om op nautische gronden de plaats en het tijdstip van uitvoering van haar verplichtingen op grond van een overeenkomst eenzijdig te wijzigen. Onder nautische gronden wordt onder meer verstaan de weersomstandigheden, het getij en blokkade van vaarwegen. 
 
Artikel 7: Opschorting en ontbinding
7.1 Indien Wederpartij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Sail Event Partners gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 
7.2 Indien Wederpartij, ook na schriftelijke aanmaning met daarin een redelijke termijn, tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Sail Event Partners gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke of arbitrale tussenkomst te ontbinden waarbij Sail Event Partners tevens aanspraak kan maken op de door haar geleden schade. 
7.3 Sail Event Partners is tevens gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke of arbitrale tussenkomst te ontbinden op het moment dat Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt aangezegd dan wel in het geval van stillegging en liquidatie van Wederpartij of indien Wederpartij beschikkingsonbevoegd wordt. 
 
Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Sail Event Partners is niet aansprakelijk voor schade van Wederpartij die verband houdt met het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een Onderdeel van het Evenement door haar en haar Gasten, uitgezonderd de omstandigheid als omschreven in artikel 8.2 van deze Algemene Voorwaarden. 
8.2 Sail Event Partners is slechts aansprakelijk voor directe schade aan zaken of ter zake van lichamelijk letsel van Wederpartij en haar Gasten, indien en voor zover die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Sail Event Partners of van door haar ingeschakelde hulppersonen. 
8.3 Indien Sail Event Partners toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen is zij tegenover Wederpartij slechts gehouden tot vergoeding van de door Wederpartij geleden directe schade. 
8.4 De aansprakelijkheid van Sail Event Partners is in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar evenementenverzekering wordt uitgekeerd voor schade zoals bedoeld in artikel 8.2 en 8.3 van deze Algemene Voorwaarden die Sail Event Partners voor het Evenement heeft afgesloten. 
8.5 Zaken en materialen die zich bevinden op de locatie van het Evenement of Onderdelen van het Evenement, in eigendom toebehorend aan een Wederpartij of haar Gasten, zijn en blijven steeds volledig voor rekening en risico van de desbetreffende Wederpartij of haar Gasten. 
8.6 Sail Event Partners is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, afwijking van de overeengekomen aanvangs- of eindtijd of het ter beschikking stellen van een vervangend schip indien het overeengekomen schip wegens onvoorzienbare omstandigheden niet beschikbaar is. 
8.7 Wederpartij is volledig aansprakelijk voor welke schade dan ook die Sail Event Partners ondervindt door het niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen van een overeenkomst of enig onrechtmatig handelen van Wederpartij of enige door Wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde. Onder schade wordt ook begrepen schade als gevolg van claims van derden op grond van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van die derden. Wederpartij vrijwaart Sail Event Partners voor alle hiermee verband houdende aanspraken, vorderingen en schades van Gasten of andere derden. 
 
Artikel 9: Opbouw, demontage en verwijdering
9.1 Tenzij tussen Sail Event Partners en Wederpartij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, vinden alle in het kader van de overeenkomst door of namens Wederpartij uitgevoerde werkzaamheden, waaronder opbouw en inrichting van zaken, demontage en verwijdering daarvan, plaats voor rekening en risico van Wederpartij. 
9.2 Het terrein van het Evenement dan wel een Onderdeel van het Evenement is enkel beschikbaar voor werkzaamheden op door Sail Event Partners aangewezen dagen en tijdstippen. 

Artikel 10: Overdraagbaarheid 
10.1 Wederpartij is niet gerechtigd een overeenkomst met Sail Event Partners, enig recht of enige verplichting op grond van een dergelijke overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, tenzij Sail Event Partners daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. 
10.2 Sail Event Partners is steeds bevoegd een met haar gesloten overeenkomst, aan haar toekomende rechten of op haar rustende verplichtingen over te dragen. 
 
Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten 
11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van het Evenement en ter zake van alle resultaten van met Sail Event Partners aangegane overeenkomsten komen steeds uitsluitend toe aan Sail Event Partners. 
11.2 Wederpartij zal alle intellectuele eigendomsrechten van Sail Event Partners steeds volledig respecteren. 
11.3 Sail Event Partners is steeds bevoegd van het Evenement en van Wederpartij beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken en deze op welke wijze dan ook openbaar te (doen) maken. 
 
Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
12.1 De rechtsverhouding tussen Sail Event Partners en Wederpartij wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 
12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit vorenbedoelde rechtsverhouding worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.